header_top

Arkiv 2015 - Referat fra Årsmøde - Vest Sen/Vet

Udskriv

Regionsgolf Vest Senior/Veteran
 

Årsmødet 2015
lørdag den 10. oktober 2015
i Breinholtgaard Golfklub

 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Fremtidigt arbejde og budget for 2015/-16
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til turneringsledelsen.
    På valg er: Knud Højgaard (modtager genvalg)
    På valg er: Finn Lund (modtager genvalg)
    Turneringsledelsen foreslår genvalg
7. Valg af suppleant til turneringsledelsen
    Turneringsledelsen foreslår genvalg af Karsten Troelsen, Gyttegaard Golfklub
8. Valg af revisor.
    Turneringsledelsen foreslår genvalg af Hans-Henrik Schaltz, Himmerland Golfklub
9. Eventuelt

 
Referat
 
Velkomst ved formand Knud Højgaard
 
Punkt 1 – valg af dirigent
Bent Kyndesgaard, Stensballegaard Golfklub blev foreslået og valgt. Bent konstaterede at der var indkaldt rettidig og derfor var årsmødet beslutningsdygtig.  
 
Punkt 2 – formandens beretning – herunder orientering fra turneringslederne
Knud fremlagde formandens beretning – link
Der var ingen kommentarer til beretningen
 
Der henvises til hensigtserklæringen vedr sammenlægning af Regionsgolf Vest ABCD og Regionsgolf Vest Senior/Veteran, som blev præsenteret i f m ABCD’s årsmøde - link
 
Bente orienterede om turneringen 2015, som havde hele 309 deltagende hold – i Veteran C hele 113 hold, som gav 29 puljer
Til orientering for klubberne når der skal ske tilmelding til turneringen 2016, er der her links til lister som viser i hvilke rækker der kan tilmeldes hold. For senior hold link, og for veteran hold link.
 
Turneringsledelsen havde haft flere henvendelser end tidligere med spørgsmål til hvornår en spiller var lovlig. Glædeligt at holdkaptajnerne er på forkant med disse spørgsmål.
Også en opfordring til at koordinatorer og holdkaptajner sætter sig godt ind i turneringsbetingelserne.
Tak til klubberne for velvilligt at stille baner til rådighed i slutspilskampene.
 
Peter orienterede om ændring af aldersgrænser i 2016 i overensstemmelse med DGU’s beslutning:
Senior damer / herrer 50 år
Veteran damer / herrer 60 år
Se nærmere nedenfor vedr. Super Veteran
 
Ændring af Senior og Veteran rækkerne:
Veteran Elite udvides fra 5 til 8 puljer
Veteran B udvides fra 8 til 16 puljer – max 2 hold pr. klub (tidligere kun 1 hold) - for Senior B stadig kun 1 hold pr. klub
Veteran C – max 3 hold pr. klub (tidligere ubegrænset) – det samme gælder Senior C
 
Ovenstående betyder ændring i turneringsbetingelserne vedr. spilbarhed. De nye betingelser vil være tilgængelige på hjemmesiden, når der åbnes for tilmelding til 2016 sæsonen.
 
I samarbejde med DGU er der enighed om at arbejde på at etablere en Super Veteran række – aldersgrænse for damer og herrer er 70 år. Målet er at der fra 2017 kan etableres en Super Veteran divisionsrække i Danmarksturneringen
 
Det kræver at minimum 8 hold tilmelder sig i VEST til 2016. 4 hold skal i givet fald rykke op i Danmarksturneringen efter 2016 sæsonen hvorefter der skal tilgang af yderligere 4 hold i Regionsgolf regi for igen at komme op på minimum 8 hold.
Ved minimum tilslutning - 8 hold, skal der påregnes større køreafstande end der er tale om i de nuværende rækker.
 
Der vil blive udarbejdet informationsmateriale til klubberne i nær fremtid for at få afdækket interesse, inden tilmeldingsfristens udløb den 1.12.15, for en sådan turnering,.
Hvis der ikke er tilstrækkelig interesse, er Regionsgolf Vest indstillet på at udskyde igangsætning til 2017.
 
Med hensyn til tilmelding til 2016 sæsonen, er der her links til lister, der viser i hvilke rækker klubberne kan tilmelde hold.
For seniorhold link, og for veteranhold link
 
Spørgsmål fra deltagerne:
Interesse for at have hcp. grænser i Senior og Veteran som tilfældet er i ABCD rækkerne. Peter svarer, at det ikke er en option idet Senior og Veteran rækkerne er en kvalifikationsturnering med op-/nedrykning og der spilles ikke med hcp i Danmarksturneringen, som de højest rangerende Senior/Veteran rækker er leverandør til.
 
Punkt 3 -Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
Punkt 4 - Fremtidigt arbejde og budget for 2015/-16 -
link til regnskab og budget!
Kurt fremlagde såvel årsregnskab 2014/2015 som budget for 2015/2016
Regnskabet blev godkendt
 
 
Punkt 5 - Indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag inden for tidsfristen – se under Eventuelt
 
Punkt 6 - Valg af medlemmer til turneringsledelsen.
Knud Højgaard / Finn Lund blev genvalgt
 
Punkt 7- Valg af suppleant til turneringsledelsen
Det var fejlagtig på indkaldelsen skrevet at turneringsledelsen foreslår genvalg af Karsten Troelsen, Gyttegaard Golfklub. Karsten blev valgt ind i turneringsledelsen i ABCD, og derfor blev Birte Hvid fra Rold Skov Golfklub foreslået og valgt.

Punkt 8 – Valg af revisor
Den foreslåede revisor Hans-Henrik Schaltz ønsker ikke genvalg idet han flytter til Sjælland i 2016. I stedet blev  Kristian Gustafson Frederikshavn foreslået og valgt.
 
Punkt 9 – Eventuelt
Forslag som var fremkommet efter tidsfristen blev forelagt her. Der kunne ikke stemmes, men alene orienteres.
Forslag fra Svendborg Golfklub. Ønske om rene herrehold i Veteranrækkerne, da der er mange herrer der ønsker at spille, men der er mangel på damespillere.
Holdning fra turneringsledelsen: Det kan vi ikke tilslutte os
 
Knud sluttede af og takkede for et godt årsmøde.


 

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.